Poutnické volby hlavního vedoucího oddílu a jeho zástupce

Termíny poutnických voleb 2022

Oznámení o konání voleb: 13. 7. 2022

První kolo voleb: 15. 8. 2022, 08:00 – 28. 8. 2022, 23:59

Druhé kolo voleb: 29. 8., 08:00 – 2. 9. 20:00 2022

Třetí kolo voleb: 16.–18. 9. 2022 (ve vhodný čas na výpravě)

Kandidující dvojice 2022

Zatím není přihlášena žádna dvojice.

Pravidla voleb

 • Za řádný průběh voleb odpovídá vždy hlavní vedoucí a jeho zástupce, případně vybraný tým osob ze strany vedoucích. V případě porušení pravidel voleb, jsou volby neplatné a musí se opakovat.
 • Mandát dvojice hlavní vedoucí – zástupce hlavního vedoucího je dvouletý a končí zpravidla jeden den po letním táboře.
 • Do doby jmenování nové dvojice (mezi druhým a třetím kolem voleb) existuje přechodné období, kdy je úkolem této dvojice zajistit řádné anonymizované volby. Ihned po jejich ukončení je povinností zmíněné dvojice osobně na první poradě vedoucích oznámit jejich výsledek. V případě nepřítomnosti může být oznámeno jinou vhodnou formou.
 • Od té doby je dvojice hlavní vedoucí – zástupce hlavního vedoucího v prozatímním období trvajícího do doby udělení mandátu dětmi, kdy je považována za ustanovenou.
 • V případě neudělení mandátu vedoucími či dětmi ztrácí kandidující dvojice možnost být ve vedení a volby se opakují s možností přihlášení stejných i nových kandidujících dvojic. Termíny vyhlášení a konání voleb jsou pak do počtu dnů totožné jako u všech ostatních voleb.
 • Kandidát na hlavního vedoucího musí být plnoletý.

První kolo voleb: výběr dvojice hlavního vedení

 1. Volby se může zúčastnit jakýkoli vedoucí, který je členem Kmene*.
 2. Volby se může zúčastnit jakýkoli Rádce, který prošel rituálem Stezky Rádce **.
 3. Volby jsou oznámeny dříve než 30 dnů předem všem vedoucím a Rádcům písemnou formou spolu s podmínkami a formou voleb.
 4. Bez ohledu na oznámení termínu voleb je možné oznamovat kandidátní dvojice kdykoli během posledního půlroku dosluhující dvojice hlavního vedoucího a zástupce hlavního vedoucího.
 5. Oznámení o kandidatuře se provádí písemnou formou hlavnímu vedoucímu, případně v odůvodněných případech zástupci. Ten má povinnost neprodleně zajistit zveřejnění informace o jménech kandidátů na webových stránkách oddilpoutnici.cz/volby
 6. Kandidující dvojice má možnost sebeprezentace jakoukoli etickou formou. Je výslovně zakázáno urážet a bez podložených argumentů napadat protikandidáty.
 7. V rámci kampaně i mimo ni je zakázáno „kupovat si děti, Rádce i dospělé“ materiálními hodnotami i slibovanou „vyčůranou“ reciprocitou po zvolení.
 8. Volební program, představení vizí a konkrétních důvodů, proč kandidáti kandidují, k čemu se zavazují, na co se budou soustředit atd., šíří kandidáti sami a dostávají k tomu po jejich žádosti dostatečný prostor v komunikačních kanálech oddílu i v jeho prostorech. Mohou k realizaci i přípravě využívat zapůjčený oddílový materiál (kamery, 3D tiskárnu, fotoaparát, kostýmy…), nikoli však již spotřební materiál (filamenty, papírnictví, potraviny, kůže, dřevo atd.).
 9. První kolo voleb musí probíhat v období nejméně 14 dnů.
 10. Volby musí být plně anonymizované. Nesmí být rozpoznáno, kdo hlasoval pro jakého kandidáta a kdo se případně zdržel volby.
 11. Musí být zajištěno to, že nemůže dojít k situaci, kdy by někdo hlasoval dvakrát.
 12. Volby mohou probíhat fyzickou formou i per rollam, či souběžně v obou variantách. Opět však musí být vždy dodrženy podmínky bodů 10 a 11.
 13. V případě, že je volba prováděna digitální formou, musí být v dokumentaci dané služby patrné, jak se zajistí body 10 a 11. V případě osobní volby zajištění splnění těchto podmínek musí dvojice hlavního vedoucího a zástupce hlavního vedoucího spolehlivě obhájit.
 14. V případě sčítání hlasů ve fyzické volbě musí být otevřena volební urna před zraky minimálně 3 vedoucích a musí být jasné již v době vyhlášení voleb, kdy se bude otevírat. K otevření urny a ke kontrole sčítání hlasů se může přihlásit jakýkoli vedoucí i Rádce. Počet těchto kontrolorů je neomezený a nikomu nesmí být znemožněno být tohoto procesu účasten.
 15. V případě hlasování per rollam musí být jasně ukázáno, jak se hlasy sčítají a kde bude výsledek zveřejněn. Stejně tak výsledek nemůže být upraven zpětně.

Druhé kolo voleb: udělení mandátu vedením

 1. Druhé kolo voleb musí probíhat za stejných podmínek jako první kolo s rozdílem tím, že se již nevolí z více dvojic kandidátů, ale hlasuje se o udělení / neudělení mandátu ze strany vedoucích.
 2. Pro to, aby byl mandát udělen, musí být souhlasné stanovisko minimálně 50 % oprávněných voličů, tedy všech vedoucích, kteří jsou členové Kmene a Rádců, kteří prošli rituálem Rádce.
 3. Hlasování musí probíhat v rozmezí nejméně 5 dnů.

Třetí kolo voleb: udělení mandátu dětmi

 1. Volby jsou oznámeny všem dětem a jejich rodičům s předstihem alespoň 7 dnů.
 2. Na první větší akci (podzimní prázdniny, promítání fotek z tábora, první schůzka aj.) je pak povinností bývalé dvojice ve vedení, případně adekvátní osoby v zastoupení, vyvolat u dětí druhotnou stvrzující volbu. Dětem se představí nová dvojice a děti následně v anonymizované volbě rozhodnou ANO/NE o dané dvojici. V případě, že zvolí více než 50 % přítomných ANO, dvojice uhájila svůj dvouletý mandát. V opačném případě (prázdné papírky, hlasy pro NE, neplatné hlasy apod.), dvojice mandát u dětského poradního hlasu neobhájila a volby se musí opakovat způsobem, který určí 100 % vedoucích.
 3. Volby se může zúčastnit jakékoli dítě, které je řádně zapsáno v evidenci, chce v oddíle nadále pokračovat a má splněno Nováčkovskou zkoušku.***

Předávání mandátu hlavního vedoucího

 • Po oznámení výsledku třetího kola bývalý hlavní vedoucí předá novému hlavnímu vedoucímu talisman hlavního vedoucího s osobitým přívěškem.
 • Pokud není u druhého kola voleb dvojice přítomna, stane se tak na následující akci s větším počtem Poutníků, kde budou oba přítomni.
 • Tento rituál je možné dle úvahy končícího hlavního vedoucího libovolně upravit a zahrnout do něj i zástupce hlavních vedoucích.
 • Bezodkladně pak dojde k přepisu statutárního zástupce spolku ve Spolkovém rejstříku z bývalého hlavního vedoucího na nastávajícího.
 • Druhým statutárním zástupcem bude zástupce vedoucího.
 • Třetím statutárním zástupcem bude hospodář / ekonom oddílu, pokud nejde o zástupce hlavního vedoucího.

* Zajišťuje orientaci v oddílovém dění. Aby byl člověk vedoucím, musí být dle schválených pravidel členem Kmene. Výjimky mohou nastat v případě, kdy přijímáme nového vedoucího z řad dospělých mimo odrostlé členy Poutníků.

** Stejný případ jako u vedoucích přicházejících z řad mimo Poutníky.

*** Podmiňuje znalost kolektivu a zájem o jeho dění