Vedoucí s dětmi vycházejí jako rovní s rovnými. Nikdo se na nikoho nepovyšuje, je však třeba mít ujasněné role a respektovat je. Zároveň je z popisů rolí patrné, co kdo dělá a jakou pozici v oddíle zastává. I to může být dobré pro orientaci všech ostatních a zároveň příležitost pro to se něco nového naučit a danou funkci zastávat také.

ODDÍLOVÉ ROLE

Hlavas je nejvyšší funkce v našem oddíle. Je to leader týmu vedoucích, strážce oddílových hodnot a citlivý posouvač dění dopředu. Zodpovídá za to, že v oddíle vše běží tak, jak má. Předpokladem pro to stát se hlavasem je splnění Stezky Vůdce a kurz hlavního vedoucího. A samozřejmě také dlouholetá zkušenost z pozice oddílového vedoucího a znalost všech zákoutí oddílového života. 

Vedoucí, který splnil Stezku Vůdce a má velký přehled o tom, jak řídit tým, co je potřeba z pozice hlavase oddílu a vyzná se z celkového pohledu velmi dobře v tom, co v oddíle jak chodí a kdy je třeba co udělat. Mimo organizace dílčích akcí má přehled celostní a nejsou mu cizí pojmy jako je oddílová či osobní vize jakožto i směřování oddílu a jeho pole působnosti. Mnohdy je pravá ruka hlavního vedoucího. Pochopitelně Vůdce může být zároveň hlavas.

Je to určený vedoucí, který si bere Rádce pod “svá křídla” a stává se jeho průvodcem na Stezce Rádce. Nejde o vedoucího – nováčka. Naopak je zkušený, ledasčím si prošel a je si v mnoha věcech jistý.

Vedoucí je dospělý Poutník, který spoluzodpovídá za činnost oddílu. Věnuje se dětem, připravuje program a v oddíle zastává i další role (garant akce, zdravotník, schůzkař apod.). Snaží se působit výchovně, být pro děti vzorem a životním učitelem. Má splněnou (nebo si plní) Stezku Vůdce. A i dále se snaží neustále vzdělávat, Stezkami a dalšími akreditovanými i rozvojovými kurzy.

Rádci jsou vybraní Senioři, kteří dostali od vedoucích šanci rozvinout se a snad se jednou stát také vedoucími. Základním předpokladem je splnění Základní oddílové zkoušky, zájem o oddílovou činnost a vlastní iniciativa. Jak je již popsáno v předcházející kapitole, na Stezku Rádce se vydávají uvědomělí Senioři, kteří se po vstupu do Kmene rozhodli zapojit také do organizace a přípravy programu. Rádce má podporu všech vedoucích, zvláště pak ale svého Křídelníka. Rádce zastává oddílové hodnoty, jde příkladem a je pro ostatní děti přirozeným vzorem. Je zároveň spojkou mezi vedoucími a dětmi, kterým je věkově blíže. Je to jejich parťák, kamarád, který umí pomoci, vysvětlit a poradit.

Kmen je společenství lidí uvnitř oddílu, kteří splnili ZOZ včetně posledního tajného bodu. Kmeňáci hrdě nosí žlutočernou palestinu, na kterou si připevňují moudrosti za splněné Stezky. Kmeňákem se může stát jakýkoli Poutník v jakémkoli věku, tedy i děti. Být členem Kmene je čest a zároveň určitá pokora. Kmeňák by měl z principu udržovat v oddíle rovnováhu a být vzorem pro ostatní. Pomáhá např. ostatním na jejich cestě ke splnění zkoušek. Sám si plní Stezku/Stezky, kterými se rozhodl vydat. Zároveň z toho být Kmeňákem plynou i některé výhody: může se zúčastňovat speciálních kmenových akcí, v krámku na táboře kupovat kdykoliv cokoliv, s jiným Kmeňákem si udělat ve stanu letiště a také má neomezenou večerku.

Předpokladem pro to stát se Seniorem je věk 12 let a splnění Dovednostní zkoušky. Zároveň však musí Poutník prokázat i zralost mentální a fyzickou. Pro a se Seniory připravují vedoucí kvalitní program vhodný pro jejich věkovou skupinu, jako např. občasné schůzky a jednodenky, program na výpravách a seniorský puťák na táboře.

Juniorem se Poutník stává po splnění Nováčkovské zkoušky. Junior je kterýkoli Poutník, který ještě nebyl přijat mezi Seniory.

Člen oddílu je každý, kdo má odevzdanou přihlášku a zaplacené členské příspěvky. Pochopitelně i vedoucí jsou sami členy oddílu. Sem tam se objevující členy, které vidíme párkrát do roka a méně můžeme označit jako „bývalé členy“.

Přátele oddílu chápeme jako všechny, které zaujala naše činnost a sami se na ní nějakým způsobem podílí. Mohou to být členové jiných oddílů, se kterými si vyměňujeme zkušenosti, půjčujeme kostýmy apod., ale i aktivní rodiče, kteří s námi rádi jedou na otevřenou akci anebo třeba přinesou něco materiálního či nemateriálního do oddílu. Též se mezi ně řadí kamarádi jednotlivých Poutníků, kteří se s námi přátelí.

Sympatizant je člověk zvnějšku, kterému se líbí naše oddílová činnost, ale blíže Poutníky nezná. Kupříkladu lidé sledující náš web, Youtube apod. Není vyloučené, že náš oddíl sympatizant podporuje.

ODDÍLOVÉ FUNKCE

Garantem je vedoucí nebo Rádce (v takovém případě je tandemistou vždy zkušený vedoucí), který se stává koordinátorem akce. Má na starosti organizaci a uskutečnění dané akce, např. schůzky, výpravy, tábora atd. Svolává poradu/porady týmu (minimálně s tandemistou, ale případně se může přidat i více lidí). Společně s ním celou akci namýšlí programově i technicky (zamluvení ubytování, nákup jízdenek, domluva jídla, zajištění kostýmů a materiálu apod.) a komunikuje (nebo toto deleguje) s dalšími vedoucími a rodiči. 

Je člen týmu, který připravuje a podílí se na oddílové akci, viz výše. Je schopný plně nahradit garanta v případě, že se akce z různých důvodů nemůže zúčastnit.    

Schůzkaři jsou vedoucí a Rádci, kteří se aktivně podílejí na přípravě a uskutečnění oddílových schůzek. 

Zdravotník je vedoucí, který má splněnou Stezku zdravovědy a akreditovaný kurz zdravotníka zotavovacích akcí. Zdravotník je přítomen na každé oddílové akci. Připravuje lékárničky, spravuje kartičky zdravotních pojišťoven a má poslední a rozhodující slovo na táboře.  

Hospodář má na starosti veškeré oddílové finance. Komunikuje s naším hlavním spolkem a také úřady (MHMP, MŠMT, MČ), donátory a rodiči. 

Technik je manuálně zručný vedoucí, který má na starosti technické zázemí oddílu. Například pomáhá s rekvizitami na tábor/výpravy, opravami kluboven, je to také závozník apod. 

Kuchař tvoří jídelníček a má na starosti zajištění potravin na oddílové akce, hlavně pak na tábor. Ve spolupráci se zdravotníkem eviduje potravinové alergie dětí a zdravotní požadavky týkající se jídla.

Má na starosti design akcí. Pro garanty zajišťuje kostýmy a rekvizity. Spravuje oddílovou kostymérnu. 

Jedná se o klouzavou roli, ve které se pravidelně střídáme. Každé číslo oddílového časopisu tak má jiného šéfredaktora a tedy i osobitý styl. 

A existuje řada a řada dalších rolích, které se v našem oddíle objevuje. Např.: správce webu, sociálních sítí, elektronických dokumentů, IT podpora, vedoucí, který komunikuje s rodiči, komunikuje s veřejností atd.